Privacy verklaring

DNBC verwerkt persoonsgegevens. Wij doen dat altijd zorgvuldig en in overstemming met privacyregelgeving en willen u graag duidelijk informeren over welke gegevens wij verwerken en hoe en waarom dat gebeurt.

 1. Algemeen

Deze privacyverklaring is van DNBC, gevestigd aan Sickeszplein 1 (6821 HV) te Arnhem. De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door DNBC. DNBC verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 1. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verkregen. Bij voorbeeld omdat u onze website bezoekt en daarbij wellicht een formulier invult.

In alle gevallen behandelt DNBC de persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk is in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon bedoeld. Welke specifieke persoonsgegevens van u wij verwerken hangt af van de vraag hoe en waarvoor deze worden verkregen. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadressen, postadressen en telefoonnummers;
 • Gegevens over door u gebruikte computers of mobiele apparaten, zoals IP-adres(sen);
 • Alle andere persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij van u of van anderen verkrijgen in verband met de hierna genoemde doeleinden en gronden.
 1. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van uw gegevens

DNBC gebruikt de gegevens die zijn verzameld en verwerkt hoofdzakelijk voor de navolgende doeleinden:

 • Voor het onderhouden van contact met onze relaties;
 • Voor marketingactiviteiten en de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten, zoals de verzending van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Voor het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen.

Uit het bovenstaande volgt dat de juridische grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in ieder geval bestaan uit het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast is er in bepaalde gevallen, zoals bij de verzending van nieuwsbrieven, verwerking op grond van uw toestemming. Uit de hiervoor genoemde doeleinden volgt bovendien dat wij  uw persoonsgegevens ook kunnen verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang.

 1. Cookies

DNBC maakt op haar website gebruik van cookies. Met cookies worden kleine tekstbestanden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat wanneer u onze website bezoekt. De cookies dienen ervoor om ons informatie te geven die nuttig is voor onze activiteiten, maar ook om het functioneren van onze website te verbeteren.

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden gegevens over het gebruik van onze website door bezoekers. Wij weten zo hoeveel bezoekers de website had, hoe lang deze bezoekers bleven en wat werd bekeken. DNBC maakt daarbij gebruik van Google Analytics. De verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie kan worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten maar wij hebben geen toestemming gegeven om de gegevens met Google te delen.

U hoeft voor de door ons gebruikte cookies geen toestemming te geven. Mocht u dat willen, dan kunt u cookies steeds zelf blokkeren of verwijderen via uw internetbrowser. Dat kan het functioneren van onze website wel beïnvloeden.

 1. Uw rechten

Iedere betrokkene waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien. Indien die persoonsgegevens feitelijke onjuistheden bevatten, kan schriftelijk worden gevraagd om de gegevens te corrigeren. U bent daarnaast gerechtigd om te vragen om uw persoonsgegevens (deels) niet meer te verwerken, deze te laten verwijderen of te laten overdragen aan een andere partij. Indien wij persoonsgegevens van u verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming altijd intrekking.

De bovenstaande verzoeken kunnen worden gedaan bij de onder de contactgegevens genoemde persoon, via info@dnbc-gelderland.nl, of op het postadres Stichting Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland, Postbus 3155 (6802 DD) Arnhem. DNBC zal daarbij in alle gevallen uw identiteit verifiëren en zal daarna zo spoedig mogelijk op uw vraag of verzoek reageren.

Het kan zijn dat wij uw verzoek om gegevens te verwijderen geheel of gedeeltelijk niet kunnen honoreren indien wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben dat die gegevens nog worden bewaard of verwerkt of indien DNBC daartoe op grond van een wettelijke verplichting nog gehouden is.

 1. Met wie delen wij uw gegevens?

DNBC kan uw persoonsgegeven ook delen met andere partijen. Wij doen dat alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en op basis van de benoemde grondslagen. Er worden niet meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk.

Vaak zijn deze derden zelf als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregelgeving bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Als deze derden door ons worden ingeschakeld als verwerker ten behoeve van DNBC, dan sluiten wij met die derden een verwerkersovereenkomst die voldoet aan alle wettelijke vereisten. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen wij dat dit gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

 1. Beveiliging en bewaartermijnen

DNBC gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover en voor zolang als dat noodzakelijk voor het behalen van de bovengenoemde doeleinden. Wettelijke bewaartermijnen worden door DNBC gerespecteerd.

DNBC zorgt voor passende technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens om de kans op onrechtmatige verwerking zo klein mogelijk te maken.

 1. Contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring kunt u aan ons stellen door een mail te sturen aan: info@dnbc-gelderland.nl

 1. Aanpassen privacybeleid

DNBC kan deze privacyverklaring aanpassen. Aanpassingen in deze privacyverklaring zullen steeds op deze website worden gepubliceerd. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze disclaimer en privacyverklaring zijn voor het laatst gewijzigd op: 11 december 2018